Bestyrelsen

Formand

Eme O. Willie

23 39 61 79

Sekretær 

Jens Hansen-Møller

8662 2577

Webmaster 

Tommy Kirk Damsgaard

25 600 781

Medlem 

Ulla Hyldahl Poulsen

2232 3630

Medlem
Mette Mølkjær


Medlem 

Sabina Drljevic

2886 4634


Suppleant

Benita Mølgaard

2985 8211


Suppleant

Charlotte Dønvang

23308536


Send en besked til foreningen:

 
 
 
 

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Åbne Atelierdøre i Viborg og Omegn

 

 • 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Åbne Atelierdøre i Viborg og Omegn. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.

 

 • 2. Formål

Åbne Atelierdøre i Viborg og Omegn har til formål at udvide kendskabet til de lokale kunstnere i Viborg og Omegn gennem udstillinger og arrangementer, som bringer kunsten frem i lyset.

 

 • 3. Medlemmer

Alle, der vil virke for eller støtte foreningens formål og ånd, kan optages som medlemmer.

 

Foreningen opererer med 2 typer af medlemsskaber:

-          Personligt medlemskab

-          Firma-/ foreningsmedlemsskab

 

Kun personligt medlemskab giver mulighed for deltagelse i foreningens udstillinger og arrangementer.

 

 • 4. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der hvert år indkaldes i januar/februar måned.

 

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og eventuelle arbejdsgrupper
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

Stemmeret og valgbarhed har fremmødte medlemmer.

”Medlemmer” defineres i denne sammenhæng, som indehavere af medlemsskaber, hvor der er betalt kontingent i det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes OG/ELLER i det forgående kalenderår (svarende til det regnskabsår, som behandles på generalforsamlingen).

Et medlemskab = én stemme på generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, som godkendes af bestyrelsen og derefter udsendes til foreningens medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det.

 

 • 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer som vælges af generalforsamlingen. Ændringer i antallet kræver ikke beslutning på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges 2 suppleanter, som inviteres til bestyrelsesmøderne.

 

Valgperioden er 2 år.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin mødehyppighed og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

 

 • 6. Økonomi

Foreningens virke finansieres ved medlemskontingent, deltagergebyrer samt offentlige og private tilskud.

 

Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

 

Deltagergebyr for deltagelse i udstillinger og arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

 

Kontingent betales inden deltagelse i generalforsamlingen eller foreningens udstillinger.

 

Foreningens midler anvendes til de under §2 opstillede formål. De nærmere betingelser herfor fastsættes af generalforsamlingen.

Den til enhver tid siddende formand og kasserer tegner foreningen økonomisk

 

 • 7. Regnskabsåret
  Regnskabsåret er kalenderåret.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

Regnskab skal forsynes med revisorpåtegning af foreningens revisor.

 

 • 8. Vedtægt

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling.

Vedtægtsændringer kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 9. Opløsning

Opløsning af Foreningen Åbne Atelierdøre i Viborg og Omegn kan alene ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Hvis foreningen opløses, stilles dens eventuelle midler til rådighed for Danske Hospitalsklovne.

 

 

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2016.